Lệ Vi kun vãi chưởng ra í *vuốt mặt* mấy nhân vật trong truyện này thẳng hơn cả đường băng và shounen chân chính đến 1 cái độ anh không thể ship đôi nào được và cũng không hiểu sao thiên hạ lại điên loạn ship được hết đôi này tới đôi khác -_-

Lệ Vi kun vãi chưởng ra í *vuốt mặt* mấy nhân vật trong truyện này thẳng hơn cả đường băng và shounen chân chính đến 1 cái độ anh không thể ship đôi nào được và cũng không hiểu sao thiên hạ lại điên loạn ship được hết đôi này tới đôi khác -_-

Anonymous asked:

c bỏ tum r à?

ô kìa vào 1 ngày nào đó của năm nào đó có người đã hỏi tôi… Tum tôi thì toàn là gay gú không hiểu sao cũng có người phôn lâu….